9 lutego, 2024

Regulamin dla uczestników

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PIW I BROWARNICTWA PIWOWARY ORGANIZOWANYCH PRZEZ ABACORP Sp. z o. o. Sp. k

§1. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowią zują Uczestników TARGÓW PIW I BROWARNICTWA PIWOWARY (zwanych dalej Wydarzeniem) organizowanych przez ABACORP Sp. z o. o. Sp. k. zwaną dalej Organizatorem.
2. Wszystkie Osoby wchodzące na teren Wydarzenia mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem na Wydarzenie i przestrzegać jego postanowień.
3. Prawo wstępu na Wydarzenie mają tylko osoby pełnoletnie, które posiadają ważny bilet wstępu, zaproszenia imienne, kartę wstępu lub specjalny bezpłatny bilet. Rodzaje biletów i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest każdorazowo publikowany na stronie oraz przed punktami kasowymi przy wejściu na teren Wydarzenia.
4. Po zakupieniu biletu jednorazowego wstępu i wejściu na teren Wydarzenia, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z Wydarzenia. Ponowne wejście na teren Wydarzenia jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.
5. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu na teren Wydarzenia, celem wejścia na teren Wydarzenia przez osobę trzecią.
6. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba, która dokona skutecznego Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez zakup biletu wstępu.
7. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora w celach promujących dane Wydarzenie i działalność organizatora. Za utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnikowi nie należy się żadna zapłata.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników.
9. Godziny wstępu na teren wydarzenia oraz program będą dostępne na stronie www.piwowary.com.pl minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem targów.

§2 System Sprzedaży Biletów
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się poprzez zakup biletu.
2. Zakup biletu przed wydarzeniem odbywa się poprzez internetowy system biletowy https://www.ebilet.pl, link do zakupu biletu znajduje się na stronie www.piwowary.com.pl oraz profilu FB https://www.facebook.com/targipiwawlodzi/
3. Zakup biletu w trakcie wydarzenia odbywa się na miejscu Targów w kasie.
4. Cena zakupu biletu wstępu na Wydarzenie podczas targów jest taka sama poprzez internetowy system biletowy jak i na miejscu w kasie wydarzenia i wynosi:
• Bilet na targi na 08.03. 2024 - 27,00 PLN
• Bilet na targi na 09.03.2024 - 27,00 PLN
• Bilet na targi z kuflem 0,2 L z Logo Piwowary na 08.03.2024: 48,00 PLN
• Bilet na targi z kuflem 0,2L z Logo Piwowary na 09.03.2024: 48,00 PLN
• Bilet na targi z koncertem Kuby Sienkiewicza na 08.03.2024: 74,50 PLN
5. Internetowy System Sprzedaży Biletów prowadzi sprzedaż̇ detaliczną biletów uczestnictwa w Wydarzeniu, w ramach prezentowanych ofert.
6. Cena biletu uczestnictwa uwidoczniona na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży jest ceną brutto, wyrażoną̨ w złotych polskich (PLN).
7. Cena biletu uczestnictwa uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie.
8. Bilety zakupione przed Wydarzeniem są przekazywane Uczestnikowi drogą e-mailową , w formacie .pdf gotowym do wydrukowania. Uczestnik winien zakupiony bilet wydrukować lub dokonać jego okazania na ekranie smartfona w celu zeskanowania kodu kreskowego, widnieją cego na bilecie przy wejściu na teren Wydarzenia. Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza wykorzystanie biletu. Pojedynczy bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę.
9. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu bilet utraci ważność, a Uczestnik nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego biletu.
10. Zniszczenie wydrukowanego biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na teren obiektu. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie biletu przez Uczestnika (we własnym zakresie) lub udostępnienie biletu na telefonie, tablecie, innym nośniku i ponowna próba wykorzystania biletu (zeskanowanie kodu kreskowego w kasie biletowej obiektu).
11. Do wydruku biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4.
12. Uczestnik nie ma prawa zwrotu zakupionego przez Internetowy System Sprzedaży Biletów.

§3. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta bę dą cego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żą dania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Gdy jest to niezbę dne, dla oceny niezgodności Produktu z Umową , zgłoszenie należy dostarczyć na adres Organizatora.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żą dania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
5. W przypadku reklamacji Klienta bę dą cego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
6. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta bę dą cego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
7. Reklamacje Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@piwowary.com.pl
8. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwię cej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastę puje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
10. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§4. Polityka prywatności (Ochrona Danych Osobowych)
1. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również z ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§5. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie i każdorazowo będą zamieszczane na stronie wydarzenia www.piwowary.com.pl
3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między stronami - Internetowym Systemem Sprzedaży Biletów, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
6. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów prawa.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia zróżnicowanej polityki cenowej.
10. Na terenie Wydarzenia zabrania się:
• palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc,
• wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Wydarzenia,
• wynoszenia poza teren Wydarzenia jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Organizatora,
• spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie Wydarzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
• zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu Wydarzenia,
• naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Organizatora albo innych osób,
• zakaz wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in. pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd.),
• rozdawania ulotek, sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
11. Na terenie wydarzenia Targów Piw i Browarnictwa Piwowary obowiązują Regulaminy obiektu: Expo Łódź, al. Politechniki 4 Łódź i Uczestnik jest zobligowany do ich przestrzegania.