6 marca, 2020

PIWNE BINGO

REGULAMIN

Regulamin konkursu PIWNE BINGO 2020

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Konkurs trwa od dnia 6.03.2020 do dnia 31.12.2020 r. na profilu Targi Piwne w Łodzi na Facebook i profilu piwowary_targi_lodz na Instagramie

2. Serwis Instagram iFacebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za organizację i przebieg Konkursu oraz wydanie i realizację nagród. Stanowi jedynie platformę, gdzie Konkurs ten się odbywa.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Każdy uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny, poza kosztem zakupu plakatu z Piwnym Bingo.

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

§ 3

Zasady udziału w Konkursie

 1. Zasady konkursu są następujące:

 • uczestnicy bawią się w Piwne Bingo 2020, które będzie można nabyć w formie plakatu na Piwowarach w dniach 6-7 marca 2020 r.

 • konkurs trwa do 31 grudnia 2020 r.

 • aby punkt na planszy Piwnego Bingo był zaliczony, należy wrzucić na Facebook lub Instagram zdjęcie określonego piwa (technika dowolną, uczestników ogranicza jedynie wyobraźnia) z ciekawym opisem i odpowiednio oznaczone: na Facebooku (@targipiwawlodzi) oraz na Instgramie (#piwnebingo). Na Facebooku należy zmienić zdjęcie profilowe za pomocą nakładki Piwowary, dostępnej na profilu Targi Piwa w Łodzi.

 • dziesięć pierwszych osób, które zdobędą Piwne Bingo, czyli zaznaczą wszystkie pola na plakacie oraz zamieszczą na FB i/lub Instagramie zdjęcia zgodnie z powyżej opisanymi zasadami, wygrywają w Konkursie. W takim wypadku należy skontaktować się z organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej (profil Targi Piwa w Łodzi) na Facebooku lub na adres marketing@interservis.pl. Za datę i godzinę kontaktu uznaje się datę i godzinę wysłania wiadomości przez Uczestnika.

 1. Nagrodami w konkursie będzie 10 pojedynczych zaproszeń na Piwowary 2021.

 2. Nie dopuszcza się zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową lub ekwiwalent pieniężny. Nagrody będzie można odebrać osobiście przed Piwowarami 2021.

 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez stronę „Targi Piwa w Łodzi” w prywatnych wiadomościach w serwisie Facebook.

 4. Zdjęcia nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obrażających uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszających obowiązujące normy prawne, moralne, propagujących przemoc lub narkotyki.

 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

  1. jest osobą pełnoletnią,

  2. przekazane zdjęcia są rezultatem własnej, oryginalnej twórczości,

  3. przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie,

  4. prawa autorskie do zdjęć i filmów nie są obciążone żadnymi prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich,

  5. zdjęcia i filmy nie naruszają praw osobistych i wizerunkowych osób trzecich,

  6. wyraża zgodę na publikację zdjęć na profilach Targi Piwa w Łodzi (Facebook) oraz piwowary_targi_lodz (Instagram)

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości:

a. przekazania nagrody z powodu podania przez uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizatorzy nie zostali poinformowani.

b. poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§4

Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Konkursu, uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym zakresie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników Konkursu. W takim przypadku zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie www.piwowary.com.pl oraz wrzucona stosowna informacja na profilu Targi Piwa w Łodzi na Facebooku